W związku z realizacją projektu pt. „„Budowa biogazowni o mocy elektrycznej 0,499 MWe produkowanej z biogazu rolniczego powstałego z masy organicznej zawartej w biomasie różnego rodzaju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o podanie danych cenowych na formularzu cenowym, które posłużą do obliczenia wartości zamówienia nazakup MIERNIKA BIOGAZU – ANALIZATORA.